נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 22 באוקטובר 2019

The holidays are not happy for my family it is time of cruel tortures - החגים הם לא שמחים עבור משפחתי זה זמן של עינויים אכזריים

כפי שאתם יכולים לראות בראיות מהשבועות האחרונים, במשך החגים תקיפות היו אכזריות במיוחד, כללו ניסיונות מרובים לרצוח את אבא באמצעות גרימת דום נשימה והיפוקסיה קיצונית, תקיפות גרעיניות מרובות.
רוב התקיפות בבית בוצעו על ידי בת משפחת החשודים, שכרגע עובדת בתור מפעילצת ציוד קרינה המקומית הראשית, היא עבדה במשך כל החגים. תקיפות בוצעו במרץ בלתי אנושי ואכזריות פנאטית.

במהלך החגים, תקיפות תמיד נעשות חמורות יותר, אתם גם יכולים לראות ראיות של חגים הקודמים.

As you can see from the evidence during last several weeks, attacks during holidays were exceptionally cruel, including multiple assassination attempts on my father by evoking serial apnea and causing extreme hypoxia, multiple nuclear attacks.
Most of these attacks are committed by member of suspected family, she is currently working as the main local radiation equipment operator. She worked during the entire holidays. Attacks were committed with inhuman enthusiasm, and fanatic cruelty.

During holidays, attacks are always getting worsened against us, you can see previous holidays too.


20 Oct
מפעילי ציוד קרינה המקומיים ניסו לרצוח את אבא באמצעות גרימת דום נשימה קיצוני. במשך זמן רב הם החזיקו אותו בדום נשימה חמור, זה לבד מהווה סכנת מוות, הם לא אפשרו לו לנשום עד שהגיעה כמעט דום נשימה קיצוני - זה מצב של מוות כמעט ודאי. במצב הזה הרבה אנשים נהרגים - זו מהות של שיטת רצח זו. על מנת להגדיל את הסיכוי להצלחה, הם הכו את ליבו של אבא שלי באמצעות מתקן קרינה אלקטרומגנטי. זה אפשרי באמצעות הקרנה על המוח: https://terrorkrina.blogspot.com/2015/08/apnea-and-other-symptoms-caused-by.html
Local radiation equipment operators committed instant assassination attempt on my father by evoking extreme hypoxia. They held him for long time in severe hypoxia, this alone is death hazard. And then did not allow him to breath, and brught hypoxia to almost extreme, this is almost certain death. In this situation many people getting killed - this is the purpose of the method. To increase chances for success, they used electromagnetic blows on my father's heart. This is possible by electromagnetic brain stimulation: https://terrorkrina.blogspot.com/2015/08/apnea-and-other-symptoms-caused-by.html
דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
 
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain low levels for very limited period of time, and even they maintain levels not lower than 60%, and not allowing reach extreme hypoxia.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפת גרעינית בעוצמה קיצונית "תברח או תמות" נגדכל בני המשפחה בערב.
Operators committed extreme power nuclear attack "escape or die"  against all members of my family.
 
תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect


מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בזמן השינה.
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed neutron attack against my oarents at sleep time.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.
 
 
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 4 תקיפות גמא נגד ההורים בזמן השינה. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 4 gamma attacks  against my parents at sleep time. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation. 
 
21 Oct
מפעילי ציוד קרינה המקומיים חזרו על אותה שיטה של ביצוה ניסיונות לרצוח את אבא כמו בלילה הקודם.
Local operators have repeated same assassination attempts methods against my father like at the previous night.

הם תקפו אותו באמצעות מתקן קרינה גרעינית בעוצמה קיצונית "תברח או תמות" בזמן השינה. הייתי צריך לברוח כדי להציל את חיי.
They attacked me with extreme power nuclear radiation device "escape or die" during sleep time, I had to escape for saving my life.


מפעילי ציוד קרינה ביצעו 5 תקיפות גמא: 1  נגד ההורים בזמן השינה, 4 נגדי. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 5 gamma attacks: 1  against my parents at sleep time, 4 against me . For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.
 
יום ראשון, 20 באוקטובר 2019

Weekly Evidence For Extreme Nuclear Terrorism - ראיות שבועיות לטרור גרעיני קיצוני

להלן ראיות שבועיות לטרור גרעיני שמבוצע על ידי אירגון ממשלתי. כל תקיפה גרעינית יש להחשיב בתור ניסיון התנקשות בחיים.

להלן ראיות לתקיפות גרעיניות משבוע האחרון.
בתקיפות קרינה גרעיניות נפגעים גם שכנים בדירות שמסביב, כולל תינוקות וילדים קטנים.
כל התקיפות בבית מבוצעות על ידי בני משפחת החשודים - מפעילי ציוד קרינה המקומיים. תקיפות מחוץ לבית על ידי צוותים ניידים.
להלן ההוכחה שהתקיפות מבוצעות על ידי מפעילי ציוד קרינה מדירה שמעלינו:

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.
Here is the weekly evidence for nuclear terrorism by government organization. Each nuclear attack shall be considered as assassination attempt.

Here is the evidence for nuclear attacks from the last week.

Each nuclear attack shall be considered as assassination attempt.
On any nuclear attacks also neighbors around are getting hurt, including toddlers and small children.
All attacks at home are committed by members of the suspected family - local radiation equipment operators. Attacks outside are committed by mobile teams.

Here is the proof that attacks are being committed by radiation equipment operators from the apartment above:

Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.


Click on the links below to see evidence for every listed date or scroll down to see the evidence from today.

לחצו על הלינקים למטה כדי לראות ראיות עבור כל יום מהרשימה או תגללו מטה כדי לראות את הראיות מהיום.


13-15 Oct
http://terrorkrina.blogspot.com/2019/10/three-days-of-terror.html

16-18 Oct
http://terrorkrina.blogspot.com/2019/10/the-responsibility-for-torture-and.html

19 Oct
מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפת גרעינית בעוצמה קיצונית "תברח או תמות" נגד אבא שלי.
Operators committed extreme power nuclear attack "escape or die"  against my father.


תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect


מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפת ניטרונים נגדי בזמן השינה.
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed neutron attack against me at sleep time.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.

Weekly Evidence For Murdering By Evoking Cardiac Arrest and Apnea - ראיות שבועיות לרצח באמצעות גרימת דום לב ודום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

השבוע מפעילי ציוד קרינה המקומיים התמקדו בגרימת דום נשימה הכי ארוך וקשה שאפשר  לאבא שלי מידי לילה במטרה לרצוח אותו באופן מיידי ושילבו את זה עם ניסיונות רצח באמצעות גרימת דום לב.
הם כמעט רצחו אותו מספר פעמים.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.

כל תקיפה מסוג זה יש להחשיב בתור ניסיון רצח.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.
This week local operators focused on evoking hardest and longest as possible apneas to my father every night to assassinate him instantly, they combined it with instant assassination attempts by evoking cardiac arrest.
They almost murdered him several times.
Each attack shall be considered as murder attempt.

Click on the links below to see evidence for every listed date or scroll down to see the evidence from today.

לחצו על הלינקים למטה כדי לראות ראיות עבור כל יום מהרשימה או תגללו מטה כדי לראות את הראיות מהיום.

13-15 Oct
http://terrorkrina.blogspot.com/2019/10/three-days-of-terror.html

16-18 Oct
http://terrorkrina.blogspot.com/2019/10/the-responsibility-for-torture-and.html

19 Oct


יום שבת, 19 באוקטובר 2019

The responsibility for torture and murder - האחריות על רצח ועינויים

המפקדים שיושבים מאחורי השולחן ונותנים הוראות למפעילי ציוד קרינה מי יחיה ומי ימות, גוזרים גזר דין מוות בעינויים על אנשים תמימים. מפעילי ציוד קרינה הם אלו שמבצעים אל העבודה הלמלוכלכת בבתים, שכונות, מקומות ציבוריים. אבל לתת הוראה ולבצע, זו אותה אחריות ואותה אשמה. במקרה של מפקדים, האחריות והאשמה עליהם הרבה יותר גדולה, כי הם הוראו לענות למוות, לרצוח ולבצע ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם להרבה מאוד אנשים.
ככל שהדרגה שלהם עולה, ככה גם האחריות והאשמה שלהם גדולה יותר למעשים האלו.
האינטרס שלהם להטיל את כל האחריות על מפעילי ציוד קרינה ולחתוך שם את הקצוות. בכך שהם נותנים הוראה לענות ולרצוח, בשלב הבא עבורם מפעילי ציוד קרינה יהיו עדים מסוכנים. המפקדים יודעים כיצד לפתור בעיה זו, אבל מפעילי ציוד קרינה - הולכים אחריהם באופן עיוור, מבלי להבין איזה גורל מצפה להם. התוצאה,  בראיות מטה, אתם יכולים לראות מה עושים איתנו מפעילי ציוד קרינה המקומיים.

The commanders who are sitting behind their desks and giving orders who will live and who will die, sentencing innocent citizens to death by tortures, providing instructions to radiation equipment operators. The radiation equipment operators are doing the dirty job in houses, neighborhoods and public places. But command and commit is same responsibility and guilt. In case of commanders the responsibility and the guilt on them are much bigger, because they commanded torture, murder and conduct illegal experiments on humans on very large number of people.
As commanders rank is higher, also the responsibility for these deeds is higher.
Their interest put the whole guilt and responsibility on the radiation equipment operators, and cut loose ends. When they command torture and murder, they make the operators also dangerous witness. The commanders know how to deal with this situation, but the operators - are going after them on blind without understanding that awaits them in their destiny. The result, in the evidence below, you can see what local radiation equipment operators are doing with us.

16 Oct
את אבא ניסו לרצוח באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי ארוך מאוד עם היפוקסיה כמעט קיצונית, זה מצב של סכנת מוות חמורה.
Operators attempted to assassinate my father by evoking very long serial apnea, parts with almost extreme hypoxia, this is severe death hazard.
 
דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
 
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain low levels for very limited period of time, and even they maintain levels not lower than 60%, and not allowing reach extreme hypoxia.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות ניטרונים: 1  נגד  ההורים בזמן השינה, 1 נגד אבא ביום, 1 נגד אמא ביום.
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed 3 neutron attacks: 1 against my  parents at sleep time, 1 against my father, 1 against my mother.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.


 
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 5 תקיפות גמא: 3  נגד ההורים בזמן השינה, 2 נגדי. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 5 gamma attacks: 3  against my parents at sleep time, 2 against me . For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.17 Oct
מפעילי ציוד קרינה גרמו לאבא שלי היפוקסיה כמעט קיצונית, זו סכנת מוות.
Operators evoked almost extreme hypoxia to my father, this is death hazard.
 
תקיפת ניטרונים נגד אבא.
Neutron attack against my father.


מפעילי ציוד קרינה ביצעו 7 תקיפות גמא: 3  נגד ההורים בזמן השינה, 4 נגדי. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 7 gamma attacks: 3  against my parents at sleep time, 4 against me . For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.


 

18 Oct
מפעילי ציוד קרינה גרמו לאבא שלי היפוקסיה כמעט קיצונית, זו סכנת מוות.
Operators evoked almost extreme hypoxia to my father, this is death hazard.
 
מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפת גרעינית בעוצמה קיצונית "תברח או תמות" נגדי בזמן השינה. הייתי צריך לקפוץ מהמיטה ולברוח כדי להציל את חיי.
Operators committed extreme power nuclear attack "escape or die"  against me at sleep time. I had jump of my bed and escape to save my life.
 
תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות גמא: 1  נגד ההורים בזמן השינה, 2 נגדי. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 3 gamma attacks: 1  against my parents at sleep time, 2 against me . For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.


 יום רביעי, 16 באוקטובר 2019

Three days of terror - שלוש ימים של טרור13 Oct
את אבא ניסו לרצוח באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי ארוך מאוד עם היפוקסיה כמעט קיצונית, זה מצב של סכנת מוות חמורה.
Operators attempted to assassinate my father by evoking very long serial apnea, parts with almost extreme hypoxia, this is severe death hazard.
 
דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
 
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain low levels for very limited period of time, and even they maintain levels not lower than 60%, and not allowing reach extreme hypoxia.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 2 תקיפות ניטרונים  נגד  ההורים בזמן השינה.
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed 2 neutron attacks against my  parents at sleep time.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.

 
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות גמא  בזמן השינה נגדי. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 3 gamma attacks at sleep time against me . For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.


 
 
14 Oct
מפעילי ציוד קרינה החזיקו את אבא שלי במצב של דום נשימה כמעט קיצוני במשך זמן רב. זו סכנת מוות כמעט ודאית.
Operators held my father for a long time in almost extreme hypoxia, this is almost certain death hazard.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות גרעיניות בעוצמה קיצונית "תברח או תמות": 1 נגד ההורים, 2 נגדי. בתקיפה השניה נגדי, אם ההורים לא הייתי בורח, הייתי מקבל מנה קטלנית של מעל 100 רנטגן.
Operators committed 3 extreme power nuclear attacks "escape or die": 1 against parents, 2 against me. On the second attack against me, if I would not escape, I would receive lethal dose of more than 100R.


 
תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect saturation.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 6 תקיפות גמא: 3  נגד ההורים בזמן השינה, 3 נגדי. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 6 gamma attacks: 3  against my parents at sleep time, 3 against me . For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.

 


15 Oct
מפעילי ציוד קרינה גרמו לאבא שלי היפוקסיה כמעט קיצונית, זו סכנת מוות.
Operators evoked almost extreme hypoxia to my father, this is death hazard.
 
 מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפת ניטרונים נגד ההורים בלילה.
Operators committed neutron attack against my parents at night.