נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 27 בפברואר 2020

Panic before electios - פאניקה לפני הבחירות

אירגון ממשלתי חשאי האחראים על פעילות המתוארת בבלוג במסגרת המשטר הנוכחי (טוטאליטארי מודרני במסווה של דמוקרטיה מזוייפת) נמצאים בפאניקה לפני הבחירות כי יש חשש שהמשטר עלול להתחלף. לכן הם במהירות חותכים קצוות משוחררים. אחד מקצוות משוחררים כאלו הם קורבנות של ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם, כאלה כמו בני משפחתי, במיוחד אבא שלי. לכן בלילה האחרון הם ניסו לרצוח אותו, כמעט ולא השאירו לו סיכוי לשרוד. המטרה שלהם הייתה שאבא שלי לא יתעורר חי בבוקר.
באותו אופן לפני הבחירות ייהרגו אנשים רבים. אחרי זה האירגון יבצע "ניקיון" של מבצעים.

The responsible government organization for the activity which I'm describing in my blog as part of current regime (modern totalitarian regime under cover of fake democracy) are in panic now because they afraid that the regime may change. Therefore, they are in hurry to cut all loose ends. One of such loose ends are victims of illegal experiments on humans, like my family, especially my father. At night they committed extreme assassination attempts on my father, leaving him almost no chance to survive, the purpose of the attacks was so my father will not wake up alive at morning.
Using same methods, many people will get killed. After that the organization will perform cleansing of the executors.

27 Feb
מפעילי ציוד קרינה ניבו לרצוח את אבא באמצעות גרימת דום נשימה קיצוני, ובאמצעות האצת קצב הלב לגבוה מאוד. כמעט ולא השאירו לו סיכוי לשרוד.
Radiation equipment operator attempted to assassinate my father by evoking extreme hypoxia, and accelerating his heart rate - almost did not leave chance for survive.


דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפה גרעינית בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות" נגדי בזמן השינה.  אם לא הייתי מתעורר ובורח, הייתי מקבל מנת קרינה קטלנית של 186 רנטגן.
Operators committed  extreme power nuclear attack "escape or die" against me at sleep time. If I would not escape, I would get lethal dose of 186 R.

תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. רוב מכשירים אזרחיים לא מסוגלים לזהות מצב כזה.
ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect.
Operators have nuclear radiation device which is based on highly radioactive material, such as Cobalt 60 which is capable in short time irradiate lethal radiation doses.


מפעילי ציוד קרינה ביצעו  תקיפות ניטרונים נגד שני ההורים .
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.
 
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 5 תקיפות גמא נגדי בזמן השינה. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 5 gamma attacks against me at sleep time. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.
 

26 Feb
מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפה גרעינית בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות" נגד ההורים ביום.  הורים קיבלו מנה של 22 רנטגן.
Operators committed  extreme power nuclear attack "escape or die" against my parents at day time.  Parents got dose of 22R.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו  תקיפות ניטרונים נגד שני ההורים .
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.

 
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות גמא: 1 נגדי בזמן השינה, 2 נגד ההורים בזמן השינה. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 3 gamma attacks: 1  against me at sleep time, 2 against parents at sleep time. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.


 
יום שלישי, 25 בפברואר 2020

Elections are coming and attacks are getting worsened - הבחירות מתקרבות והתקיפות מחמירות


בהתחשב בכך שהבחירות מתקרבות, החמרת תקיפות בצורה קיצונית ותקיפות  שהן סכנת מוות, מראים שיש קשר ישיר לבחירות. הארגון האחראי ממהרים מאוד למלא את התוכנית שלהם כמה שיותר מהר.

Taking in consideration that elections will be very soon, extreme worsening of attacks and committing attacks which are death hazard, clearly showing that there is direct connection with elections. The responsible organization are in hurry to fulfill their plan as soon as possible.

25 Feb

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 2 תקיפות גרעיניות בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות": 1 אבא, 1 נגדי בזמן השינה.
השגנו מכשירי מדידת קרינה צבאיים חדשים, בעלי יכולות יותר רחבות ממה שהיה לנו בעבר. בלילה לא הצלחתי להתעורר בזמן ולהראות את האזעקה למצלמה. ביום בתקיפה נגד אבא, המכשיר בזמן קצר מדד מנה של 14 רנטגן.
Operators committed 2 extreme power nuclear attacks "escape or die": 1 against my father, 1 against me at sleep time.
We have acquired new military radiation metering devices which more powerful capabilities than our existing units.
I did not manage to bring the unit to the camera in time. On attack against father the unit has measured in very short time dose of 14R.
 
תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. רוב מכשירים אזרחיים לא מסוגלים לזהות מצב כזה.
ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect.
Operators have nuclear radiation device which is based on highly radioactive material, such as Cobalt 60 which is capable in short time irradiate lethal radiation doses.מפעילי ציוד קרינה ביצעו  תקיפות ניטרונים נגד שני ההורים .
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.

 
מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.


24 Feb

מפעילי ציוד קרינה ביצעו  תקיפות ניטרונים נגד שני ההורים .
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.

 
מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.


יום ראשון, 23 בפברואר 2020

Fanatic cruelty nuclear attacks - תקיפות גרעיניות באכזריות פנאטית

מפעילי ציוד קרינה ביצעו ביממה האחרונה תקיפות גרעיניות מהסוגים המסוכנים ביותר במינון קרינה קטלני. אזעקה של מנת קרינה צבאי הצילה את חיי ואת חיי הורים שלי. הם ביצעו תקיפות ניטרונים מרובות.

Radiation equipment operators committed worst types of nuclear attacks during last 24 hours with lethal radiation doses. Military radiation meters saved my life and my parents lives.


מפעילי ציוד קרינה ביצעו 2 תקיפות גרעיניות בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות": 1 נגד ההורים בזמן השינה, 1 נגדי בזמן השינה. אם ההורים לא היו בורחים, היו מקבלים מנת קרינה קטלנית של 276 רנטגן. אם אני לא הייתי בורח, הייתי מקבל מנת קרינה קטלנית של 100 רנטגן. 
Operators committed 2 extreme power nuclear attacks "escape or die": 1 against my parents at sleep time, 1 against me at sleep time. If parents would not escape, they would get lethal radiation dose of 276R. If I would not escape, I would get lethal dose of 100R.


תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. רוב מכשירים אזרחיים לא מסוגלים לזהות מצב כזה.
ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect.
Operators have nuclear radiation device which is based on highly radioactive material, such as Cobalt 60 which is capable in short time irradiate lethal radiation doses.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו  6 תקיפות ניטרונים: 5  נגד שני ההורים,  1 נגדי.
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed 6 neutron attacks: 5 against both parents, 1 against me.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.


 

Weekly Evidence For Extreme Nuclear Terrorism Committed by The Government - ראיות שבועיות לטרור גרעיני קיצוני המבוצע על ידי הממשלה

בעקבות הבחירות שלא יכולות להסתיים, הממשלה משותקת. אך ארגון שהוקם על ידי הממשלה ומבצע ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם פועל במלוא הכוח. אירגון זה הפך לאירגון טרור, מכיוון שמבצע תקיפות גרעיניות גלויות ועינויים נגדנו. זה מבוצע נגד אלפי אזרחים אחרים שלא מודעים מדוע בריאותם קורסת.  
זה תוצאה של מעל 10 שנות ריקבון ושחיתות בממשלה. הממשלה שמכרו את אזרחיהם לצורך ביצוע ניסויים בלתי לחוקיים על בני אדם באמצעות קרנה ועכשיו מבצעים ניקיון דמוקרפי של אזרחי בלתי רצויים באמצעות אותם מתקני קרינה. כל המאפיינים מראים שהם מתנהגים כמו שלטון של היטלר בימים האחרונים שלו.
להלן ראיות שבועיות לטרור גרעיני שמבוצע על ידי אירגון ממשלתי. כל תקיפה גרעינית יש להחשיב בתור ניסיון התנקשות בחיים.

להלן ראיות לתקיפות גרעיניות משבוע האחרון.
בתקיפות קרינה גרעיניות נפגעים גם שכנים בדירות שמסביב, כולל תינוקות וילדים קטנים.
כל התקיפות בבית מבוצעות על ידי בני משפחת החשודים - מפעילי ציוד קרינה המקומיים. תקיפות מחוץ לבית על ידי צוותים ניידים.
להלן ההוכחה שהתקיפות מבוצעות על ידי מפעילי ציוד קרינה מדירה שמעלינו:

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.
Following the elections which cannot finish, the government is paralyzed. However, the organization which was established by the government and conducting illegal experiments on humans works on full power. This organization became terrorist organization, because committing overt nuclear attacks against us, and torturing us. They commit attacks against thousands of not suspecting citizens who can't understand why their health is collapsing.
This is the result of more than 10 years of rotting and corruption in the government. The government which sold out its citizens for illegal radiation experiments on humans, and now committing demographic cleansing of unwanted citizens. with the same radiation devices. All signs show that they behave like Nazis during the final time of Hitler.
Here is the weekly evidence for nuclear terrorism by government organization. Each nuclear attack shall be considered as assassination attempt.

Here is the evidence for nuclear attacks from the last week.

Each nuclear attack shall be considered as assassination attempt.
On any nuclear attacks also neighbors around are getting hurt, including toddlers and small children.
All attacks at home are committed by members of the suspected family - local radiation equipment operators. Attacks outside are committed by mobile teams.

Here is the proof that attacks are being committed by radiation equipment operators from the apartment above:

Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.


Click on the links below to see evidence for every listed date or scroll down to see the evidence from today.

לחצו על הלינקים למטה כדי לראות ראיות עבור כל יום מהרשימה או תגללו מטה כדי לראות את הראיות מהיום.


16-17 Feb
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/02/planned-assassination-attempt-on-me.html

18-19 Feb
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/02/daily-attacks-are-continuing.html

20-21Feb
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/02/non-stop-nuclear-attacks.html

22 Feb
מפעילי ציוד קרינה ביצעו  3 תקיפות ניטרונים נגד שני ההורים.
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed 3 neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.
 

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 5 תקיפות גמא: 3 נגדי בזמן השינה, 2 נגד ההורים בזמן השינה. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 5 gamma attacks: 3  against me at sleep time, 2 against parents at sleep time. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.
 Weekly Evidence For Murdering By Evoking Cardiac Arrest and Apnea - ראיות שבועיות לרצח באמצעות גרימת דום לב ודום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

השבוע מפעילי ציוד קרינה המקומיים התמקדו בגרימת דום נשימה הכי ארוך וקשה שאפשר  לאבא שלי מידי לילה במטרה לרצוח אותו באופן מיידי ושילבו את זה עם ניסיונות רצח באמצעות גרימת דום לב.
הם כמעט רצחו אותו מספר פעמים.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.

כל תקיפה מסוג זה יש להחשיב בתור ניסיון רצח.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.
This week local operators focused on evoking hardest and longest as possible apneas to my father every night to assassinate him instantly, they combined it with instant assassination attempts by evoking cardiac arrest.
They almost murdered him several times.
Each attack shall be considered as murder attempt.

Click on the links below to see evidence for every listed date or scroll down to see the evidence from today.

לחצו על הלינקים למטה כדי לראות ראיות עבור כל יום מהרשימה או תגללו מטה כדי לראות את הראיות מהיום.

16-17 Feb
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/02/planned-assassination-attempt-on-me.html

18-19 Feb
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/02/daily-attacks-are-continuing.html

20-21Feb
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/02/non-stop-nuclear-attacks.html

22 Feb

יום שישי, 21 בפברואר 2020

Non stop nuclear attacks - תקיפות גרעיניות ללא הפסקה
21 Feb
מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפה גרעינית בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות" נגד ההורים בזמן השינה.  
Operators committed  extreme power nuclear attack "escape or die" against my parents at sleep time. 

 
מפעילי ציוד קרינה ביצעו  תקיפות ניטרונים נגד שני ההורים .
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.
 
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 5 תקיפות גמא: 2 נגדי בזמן השינה, 3 נגד ההורים בזמן השינה. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 5 gamma attacks: 2  against me at sleep time, 3 against parents at sleep time. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.
 


20 Feb

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 2 תקיפות גרעיניות בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות" נגד ההורים. 
Operators committed 2 extreme power nuclear attacks "escape or die" against my parents.

 

תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. רוב מכשירים אזרחיים לא מסוגלים לזהות מצב כזה.
ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect.
Operators have nuclear radiation device which is based on highly radioactive material, such as Cobalt 60 which is capable in short time irradiate lethal radiation doses.


מפעילי ציוד קרינה ביצעו  תקיפות ניטרונים נגד שני ההורים .
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.


 

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 4 תקיפות גמא נגדי בזמן השינה. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 4 gamma attacks against me at sleep time. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.